Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. είναι συγγενής εταιρεία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς µε συμμετοχή κατά 35% του Ελληνικού Δημοσίου.

Ιδρύθηκε το 2003 µε την απόσχιση του Κλάδου των Βιομηχανικών Περιοχών από την ΕΤΒΑbank, κατά την εξαγορά της από τον Όµιλο Πειραιώς.

Κύριο αντικείμενο της ΕΤΒΑ είναι ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η διαχείριση βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ. – ΒΕ.ΠΕ. – ΒΙΟ.ΠΑ.) και Επιχειρηματικών πάρκων (Ε.Π.).

H ETBA ΒΙ.ΠΕ. έχει υπό διαχείριση 27 βιομηχανικές περιοχές όπου βρίσκονται εγκατεστημένες 2.285 επιχειρήσεις, στις οποίες απασχολούνται πάνω από 30.000 εργαζόμενοι.


Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., προωθεί επενδύσεις για την περιβαλλοντική αναβάθμιση στις υπάρχουσες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ.) και τη δημιουργία ενός νέου προτύπου «επιχειρηματικών πάρκων» στον τομέα της περιβαλλοντικής οικονομίας.

Το συγκεκριμένο σχέδιο περιβαλλοντικής ανάπτυξης περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:


 • Περιβαλλοντική αναβάθμιση υφιστάμενων ΒΙ.ΠΕ.

 • Ενεργειακές επενδύσεις σε ΑΠΕ 


 • Καινοτόμο και εξειδικευμένο σχεδιασμό για δημιουργία νέων επιχειρηματικών πάρκων στον τομέα της Αγροτικής οικονομίας

 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης

 • Ολοκληρωμένες δράσεις διαχείρισης αποβλήτων

Η ΕΤΒΑ  δραστηριοποιείται επιπλέον και στους εξής τομείς:


 • Διοίκηση κατασκευαστικών έργων

 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους χρήστες των ΒΙ.ΠΕ.

 • Oργάνωση και λειτουργία εγκαταστάσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης

 • Εκπόνηση Αναπτυξιακών και άλλων προγραμμάτων του Ιδιωτικού ή Ευρύτερου Δημοσίου Ενδιαφέροντος

 • Ενεργειακές Υπηρεσίες

 • Οικονομοτεχνικές αναλύσεις επενδυτικών σχεδίων