ΒΙΟ.ΠΑ. Άμφισσας


ΙΣΤΟΡΙΚOTHTA ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝΜε την από 10/4/2023 Ανακοίνωση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. διακόπηκαν προσωρινά όλες οι τότε εκκρεμείς διαδικασίες αναθεώρησης των Κανονισμών Λειτουργίας των Βιομηχανικών Περιοχών, μεταξύ των οποίων και του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.


Ωστόσο, συνεχίζεται ο διάλογος επί του περιεχομένου των νέων Κανονισμών Λειτουργίας που έχει ήδη προτείνει η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Για να δείτε το κείμενο του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας πατήστε ΕΔΩ.

Για να δείτε το κείμενο του προτεινόμενου Κανονισμού Λειτουργίας πατήστε ΕΔΩ.

Για να συνδεθείτε και να συμμετέχετε στην Πλατφόρμα Διαλόγου πατήστε ΕΔΩ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.» («ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.»), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 127396001000, που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αριθμός 265 και εκπροσωπείται νόμιμα, υπό την ιδιότητά της ως Φορέας Οργάνωσης και Εκμετάλλευσης («ΦΟΕ») της Βιομηχανικής Περιοχής ΆμφισσαςΒΙ.ΠΕ.»),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 6 και 47 παρ. 10 και 11 του ν. 4982/2022, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα,

Τους Ιδιοκτήτες Γης της ΒΙ.ΠΕ., σε Διαβούλευση για την τροποποίηση του ισχύοντος σήμερα Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ.

Η τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να ενισχυθεί η εύρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητα της ΒΙ.ΠΕ. ως Οργανωμένου Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. Προς το σκοπό αυτό, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. έχει επεξεργαστεί ένα ενιαίο και συνεκτικό νέο κείμενο Κανονισμού Λειτουργίας, σε συνολική τροποποίηση του μέχρι σήμερα ισχύοντος Κανονισμού, το οποίο θέτει σε Διαβούλευση και καλεί τους Ιδιοκτήτες Γης της ΒΙ.ΠΕ. να διατυπώσουν, ηλεκτρονικά, τις απόψεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους στις σχετικές ρυθμίσεις.

Για να δείτε το κείμενο του ισχύοντος σήμερα Κανονισμού Λειτουργίας, πατήστε ΕΔΩ.

Για να δείτε το κείμενο του προτεινόμενου νέου Κανονισμού Λειτουργίας, όπου ενσωματώνονται όλες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του ισχύοντος Κανονισμού, πατήστε ΕΔΩ.

Η διαδικασία τροποποίησης του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. εκκινεί με πρωτοβουλία της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., ως ΦΟΕ της ΒΙ.ΠΕ.

Η Διαβούλευση αρχίζει με την ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης στον ιστότοπο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ, ήτοι την 29/3/2023 και θα διαρκέσει μέχρι την 19/4/2023.

Με τη λήξη της Διαβούλευσης και εντός πέντε (5) ημερών θα διεξαχθεί ψηφοφορία, κατά την οποία η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και οι κατά το χρόνο έναρξης της Διαβούλευσης Ενήμεροι Ιδιοκτήτες Γης (κατά την έννοια του άρθρου 23 παρ. 6 του ν. 4982/2022) μπορούν να δηλώσουν εάν αποδέχονται ή όχι τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας.

Τόσο η Διαβούλευση, όσο και η Ψηφοφορία θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. (www.etvavipe.gr).

Για τη συμμετοχή στη Διαβούλευση, αλλά και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της ψηφοφορίας που θα ακολουθήσει, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιοκτήτες Γης θα πρέπει πρώτα να πιστοποιηθούν στο σύστημα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., προκειμένου να τους αποσταλεί σχετικός Μοναδικός Αναγνωριστικός Αριθμός συμμετοχής στη Διαβούλευση και Ψηφοφορία.

Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία αναθεώρησης του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας θα τηρηθούν στο ακέραιο οι προβλέψεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και ότι Ανεξάρτητοι Ορκωτοί Ελεγκτές θα χορηγήσουν πιστοποίηση σύμφωνα με ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

 

Με εκτίμηση

Αθανάσιος Ψαθάς

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

 

 

 

Για να συμμετέχετε στη Διαβούλευση και Ψηφοφορία πατήστε ΕΔΩ.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 06Διαθέσιμη Έκταση - Έδεσσα

  • Διαθέσιμη Έκταση 45.572 τ.μ.
  • 22 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 70 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

ΟΤ 6/1Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.889,1 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 12.063,8 τ.μ.