Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης σε Βιομηχανικές Περιοχές αρμοδιότητας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.- Παροχή Διευκρινίσεων

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 6/1Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.889,1 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 12.063,8 τ.μ.