Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης σε Βιομηχανικές Περιοχές αρμοδιότητας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.- Παράταση διαγωνισμού

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό με αντικείμενο «Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα αναβάθμισης των Δικτύων Ύδρευσης σε Βιομηχανικές Περιοχές της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.» λόγω περιορισμένης συμμετοχής θα δοθεί παράταση για την υποβολή των προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους μέχρι την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 μμ. Κατά τα λοιπά είναι σε ισχύ η Πρόκληση από 21-10-2021»

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 31Διαθέσιμη Έκταση - Δράμα

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.902 τ.μ.
  • 8 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 40 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,2