Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης σε Βιομηχανικές Περιοχές αρμοδιότητας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. προκηρύσσει Διαγωνισμό με αντικείμενο «Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα αναβάθμισης των Δικτύων Ύδρευσης σε Βιομηχανικές Περιοχές της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.» και καλεί προς εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία, υποψήφιους αναδόχους με κατάλληλα προσόντα. 
Υπεύθυνος παραλαβής των κλειστών Φακέλων των Προσφορών - μετά την υποβολή στο Πρωτόκολλο της Εταιρείας - είναι η Υπεύθυνη Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας, κ. Ιωάννα Ρέγκλη με στοιχεία επικοινωνίας e-mail: i.regkli@etvavipe.gr και τηλέφωνο: 2109540031. Υπεύθυνος επικοινωνίας για τεχνικές διευκρινίσεις είναι ο Υπεύθυνος Υδροδότησης, κ. Ιωάννης Μαργαρίτης με στοιχεία επικοινωνίας e-mail: i.margaritis@etvavipe.gr και τηλέφωνο: 2109540157. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 08/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μμ στα γραφεία της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Δείτε στο link την σχετική Πρόσκληση με τα συνημμένα αρχεία της. 

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 6/1Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.889,1 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 12.063,8 τ.μ.