Επιχειρηματικό Πάρκο Λαμίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 45 ΠΑΡ. 4

ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α1

 

Ν. Ψυχικό, 08/09/2023

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.» («ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.»), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 127396001000, που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αριθμός 265 και εκπροσωπείται νόμιμα, υπό την ιδιότητά της ως Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης («Ε.Α.Δ.Ε.Π.») του Επιχειρηματικού Πάρκου Λαμίας Τύπου Α1 («Περιοχή»),

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4

Του εν ισχύ Κανονισμού Λειτουργίας της Περιοχής

 

Τους Ιδιοκτήτες Γης της Περιοχής

Σε Διαβούλευση

για την έγκριση Έκτακτου Προϋπολογισμού της Περιοχής

 

Ο Έκτακτος Προϋπολογισμός που τίθεται σε Διαβούλευση αφορά σε προτεινόμενα σημαντικά έργα ανάταξης και αναβάθμισης υποδομών της Περιοχής και η έγκρισή του κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου να αξιοποιηθεί η δυνατότητα επιχορήγησης από το ΤΑΑ για την πραγματοποίηση των εν λόγω έργων.

Προς το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 4 του εν ισχύ Κανονισμού Λειτουργίας της Περιοχής, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. έχει συντάξει, έχει αναρτήσει στον ιστότοπό της και θέτει σε Διαβούλευση Έκτακτο Προϋπολογισμό των προτεινόμενων έργων, των σχετικών εκτιμώμενων δαπανών, του εκτιμώμενου χρόνου διενέργειάς τους και του τρόπου χρηματοδότησης και επιμερισμού τους και καλεί τους Ιδιοκτήτες Γης της Περιοχής να διατυπώσουν, ηλεκτρονικά, τις απόψεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους.

 

Για να δείτε τον προτεινόμενο Έκτακτο Προϋπολογισμό και τις συνοδευτικές αυτού Βασικές Πληροφορίες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του, καθώς και για να συνδεθείτε στην σχετική πλατφόρμα Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας πατήστε ΕΔΩ.

 

Η διαδικασία έγκρισης του Έκτακτου Προϋπολογισμού εκκινεί με πρωτοβουλία της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., ως Ε.Α.Δ.Ε.Π. της Περιοχής.

Η Διαβούλευση αρχίζει με την ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης στον ιστότοπο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ, ήτοι την 08/09/2023 και θα διαρκέσει μέχρι την 24/9/2023 (ώρα 15:00).

Με τη λήξη της Διαβούλευσης και εντός πέντε (5) ημερών, ήτοι από τις 25/9/2023 (ώρα 00:00) έως και τις 29/9/2023 (ώρα 23:59), θα διεξαχθεί ψηφοφορία, στην οποία θα συμμετέχουν η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και οι Ιδιοκτήτες Γης της Περιοχής που είναι, κατά την έναρξη της διαδικασίας, ή θα καταστούν, μέχρι την 29/9/2023 και ώρα 15:00, Ενήμεροι, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 5 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της Περιοχής. Κατά την Ψηφοφορία οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν εάν αποδέχονται ή όχι το σύνολο του Έκτακτου Προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για τη χρηματοδότηση και τον επιμερισμό των προτεινόμενων δαπανών.

 

Τόσο η Διαβούλευση, όσο και η Ψηφοφορία θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. (www.etvavipe.gr).

Για τη συμμετοχή στη Διαβούλευση, αλλά και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της Ψηφοφορίας που θα ακολουθήσει, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιοκτήτες Γης θα πρέπει πρώτα να πιστοποιηθούν στο σύστημα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., προκειμένου να τους αποσταλεί σχετικός Μοναδικός Αναγνωριστικός Αριθμός συμμετοχής στη Διαβούλευση και Ψηφοφορία.

Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία έγκρισης του Έκτακτου Προϋπολογισμού θα τηρηθούν στο ακέραιο οι προβλέψεις του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας (άρθρο 45 παρ. 4) και ότι Ανεξάρτητοι Ορκωτοί Ελεγκτές θα χορηγήσουν πιστοποίηση σύμφωνα με ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

 

Αθανάσιος Ψαθάς

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

 

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 03ΑΔιαθέσιμη Έκταση - Φλώρινα

  • Διαθέσιμη Έκταση 6.800 τ.μ.
  • 10 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 65 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

ΟΤ 31Διαθέσιμη Έκταση - Δράμα

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.902 τ.μ.
  • 8 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 40 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,2