Περιβαλλοντικός Πίνακας Κατάταξης

 Εκτός ΒΙΠΕ 

 Έντος ΒΙΠΕ

 Περιβαλλοντική κατάταξη

Περιβαλλοντική κατάταξη

Κατηγορία Β

 Κατηγορία Α

 Κατηγορία Β

Κατηγορία Α 

1. Βεβαίωση Χρήσης Γης
– Βαθμός Όχλησης
Διάρκεια >15 μέρες
Πιθανότητα αρνητικής απάντησης

1. Βεβαίωση Χρήσης Γης
– Βαθμός Όχλησης
Διάρκεια >15 μέρες
Πιθανότητα αρνητικής απάντησης

Εξαίρεση
–Μόνο έλεγχος του βαθμού όχλησης

Εξαίρεση
– Μόνο έλεγχος του βαθμού όχλησης

2. Άδεια Εγκατάστασης -
Άδεια λειτουργίας - Ενσωμάτωση ΠΠΔ
Διάρκεια > 30 μέρες
Αμοιβή μελετητή

2. Άδεια Εγκατάστασης
Διάρκεια > 30 μέρες
Αμοιβή μελετητή

 Εξαίρεση

 Εξαίρεση

 -

3. Άδεια Λειτουργίας

 

1. Άδεια Λειτουργίας
ΠΠΔ

 1. Άδεια Λειτουργίας

 -

 Μελέτη Επεξεργασίας Αποβλήτων

Τεχνική Έκθεση Προεπεξεργασία αποβλήτων
Βεβαίωση Φορέα ΒΙΠΕ

Τεχνική Έκθεση Προεπεξεργασία αποβλήτων
Βεβαίωση Φορέα ΒΙΠΕ 

 -

 4. Καθορισμός Αποδέκτη
Διάρκεια > 30 μέρες

 Εξαίρεση

Εξαίρεση 

 -

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 -

 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 -

 5. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

 -

 5. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) κατισχύει η σχετική για τις ΑΠΕ νομοθεσία.
Έργα ΑΠΕ εντός ΒΙΠΕ απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Έργα ΑΠΕ που εξαιρούνται από την έκδοση Άδειας Παραγωγής, εξαιρούνται και από την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Άδειας Λειτουργίας.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 6/1Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.889,1 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 12.063,8 τ.μ.

ΟΤ 31Διαθέσιμη Έκταση - Δράμα

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.902 τ.μ.
  • 8 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 40 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,2