Εκτελούμενα έργα υποδομών στις ΒΙΠΕ

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ στην προσπάθειά της να ικανοποιήσει τις αυξημένες ανάγκες των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις ΒΙΠΕ, τόσο σε υπηρεσίες, όσο και σε υποδομές προχώρησε στην κατασκευή έργων που παρουσιάζονται ακολούθως:

ΒΙΠΕ Kομοτηνής
 
Στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής ολοκληρώνονται έργα :

 • ηλεκτροφωτισμού (μέρους οδών που δεν υπήρχε)
 • ύδρευσης (ενίσχυση εξωτερικού προσαγωγού ύδρευσης σε μήκος 6.830 μ.)
 • νέων γεωτρήσεων, αντλιοστασίων, και αυτοματισμών υδροδότησης περιμετρικού πρασίνου
   
  Επίσης στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής όπως και στις ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ιωαννίνων υπάρχει υποδομή έτοιμη να υποδεχθεί ευρυζωνικά δίκτυα και άλλες υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας.
   
  Για τα ανωτέρω έργα η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ δαπανά ίδια κεφάλαια αξίας 650.000 €. Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων που λειτουργούν στη ΒΙΠΕ.
   
  Τέλος στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής κατασκευάζεται και ειδικός πυροσβεστικός σταθμός όπως και στη ΒΙΠΕ Ξάνθης σε οικόπεδα που δώρισε η Εταιρία στην Πυροσβεστική Υπηρεσία που θα χρησιμοποιείται για την πυροπροστασία τόσο της ΒΙΠΕ όσο και των γύρω περιοχών.
   
   
  ΒΙΠΕ Πάτρας
   
  Στη ΒΙΠΕ Πάτρας ολοκληρώνονται έργα :
 • ηλεκτροφωτισμού,
 • γεωτρήσεων,
 • περιμετρικού πρασίνου
 •  
  Επίσης κατασκευάζονται έργα :
 • επέκτασης της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων
 • επεξεργασίας αποβλήτων και παραπροϊόντων τους
 • δικτύων ύδρευσης (αντικατάσταση των παλαιών αμιαντοτσιμεντοσωλήνων ύδρευσης, με σωλήνες πολυαιθυλένιου)
 • βελτίωσης και εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας υδάτων (για την ικανοποίηση της αυξημένης ζήτησης νερού στην περιοχή
 •  
  Τα έργα στη ΒΙΠΕ Πάτρας θα ολοκληρωθούν με την ασφαλτόστρωση των οδών σε μήκος 12 χλμ.
   
  Για το σύνολο των ανωτέρω έργων δαπανούνται από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ ίδια κεφάλαια της τάξεως των 2.000.000 €. Με τα έργα αυτά αντιμετωπίζονται χρόνια προβλήματα που αφορούσαν την υδροδότηση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων καθώς και την διάθεση των αποβλήτων τους.
   
   
  ΒΙΠΕ Kαβάλας
   
  Στη ΒΙΠΕ Καβάλας ολοκληρώνονται έργα :
 • ανακατασκευής υδροδότησης της ΒΙΠΕ που περιλαμβάνει :
 • 1. σύνδεση της δεξαμενής ύδρευσης της ΒΙΠΕ με μεριστή της Κοινότητας Πετροπηγή,
  2. κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από γεωτρήσεις προς δεξαμενή και κατασκευή αγωγού βαρύτητας από δεξαμενή προς εσωτερικό δίκτυο,
  3. ανόρυξη και εξοπλισμό γεωτρήσεων, αυτοματισμούς
  4. αντικατάσταση του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες, με νέο από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου
 • ηλεκτροφωτισμού και
 • περιμετρικού πρασίνου
 •  
  Για τα έργα αυτά η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ δαπανά ίδια κεφάλαια της τάξης των 780.000 €. Με τα έργα υδροδότησης καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε νερό και ταυτόχρονα διασφαλίζεται η υγεία των εργαζόμενων σε αυτές.
   
   
  ΒΙΠΑ Καστοριάς
   
  Στο ΒΙ.ΠΑ. Καστοριάς ολοκληρώνονται έργα:
 • δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων
 • δικτύων ύδρευσης
 • οδικών δικτύων
 • ηλεκτροφωτισμού οδών
 • κατασκευής κτιρίου Διοίκησης
 •  
  Για τα έργα αυτά η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ δαπανά ίδια κεφάλαια της τάξης των 1.160.000 €.
   
   
  ΒΙΠΕ Λαμίας
   
  Στα πλαίσια της βελτίωσης των υφιστάμενων έργων η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ ολοκληρώνει έργα:
 • ηλεκτροφωτισμού,
 • βελτίωσης της ποιότητας του νερού και άμεσης επεξεργασίας νερού (στα οποία περιλαμβάνεται η ανόρυξη μιας νέας γεώτρησης εντός της ΒΙΠΕ και η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας νερού)
 • επέκτασης της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων
 • κατασκευής Κτιρίου Διοίκησης
 •  
  Για τα έργα αυτά δαπανούνται ίδια κεφάλαια της τάξης των 600.000 €
   
   
  ΒΙΟΠΑ Βόλου
   
  Στο ΒΙΟΠΑ Βόλου κατασκευάζονται συμπληρωματικά έργα:
 • ηλεκτροφωτισμού
 • οδικών δικτύων και
 • δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
 •  
  Επίσης κατασκευάζεται το έργο μετατόπισης του προσαγωγού ύδρευσης της περιοχής, γεγονός που θα ενεργοποιήσει τη ζήτηση οικοπέδων στο σημείο διέλευσης του αγωγού.
   
  Για τα ανωτέρω έργα δαπανούνται ίδια κεφάλαια που είναι της τάξεως των 400.000 €
   
   
  ΒΙΠΕ Λάρισας
   
  Στη ΒΙΠΕ Λάρισας ολοκληρώνονται έργα :
  δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης που περιλαμβάνει την ανόρυξη και εξοπλισμό τριών (3) νέων γεωτρήσεων και σύνδεσή τους στο υπάρχον δίκτυο
 • ηλεκτροφωτισμού,
 • περιμετρικού πρασίνου
 • κατασκευής Κτιρίου Διοίκησης
 •  
  Για έργα αυτά δαπανούνται ίδια κεφάλαια της τάξης των 350.000 €. Με τα έργα υδροδότησης καλύπτονται πλήρως οι υδρευτικές ανάγκες των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη ΒΙΠΕ.
   
   
  ΒΙΠΕ Kιλκίς
   
  Στη ΒΙΠΕ Κιλκίς ολοκληρώνονται έργα :
 • δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων
 • οδικών δικτύων
 • ηλεκτροφωτισμού,
 • περιμετρικού πρασίνου
 •  
  Για έργα αυτά δαπανούνται ίδια κεφάλαια της τάξης των 350.000 €.
   
   
  ΒΙΠΕ Καρδίτσας
   
  Στη ΒΙ.ΠΕ. Καρδίτσας έχουν ολοκληρωθεί έργα:
 • υδροδότησης (από ίδιες πηγές με πλήρη επάρκεια πόσιμου νερού – αποκατάσταση δεξαμενής και αντλιοστασίου τροφοδοσίας νερού),
 • αναβάθμισης εσωτερικού δικτύου υδροδότησης
 • ηλεκτροφωτισμού οδών και κόμβου εισόδου
 • περιμετρικού πρασίνου
 • ηλεκτροδότησης - τηλεφωνοδότησης
 • καθαρισμού οδών και κοινόχρηστων χώρων
 •  
  Ενώ προχωράει και η κατασκευή κτιρίου Διοίκησης. Για τα έργα αυτά η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ δαπανά ίδια κεφάλαια της τάξης των 350.000 €.
   
   
  ΒΙΠΕ Τρίπολης
   
  Στη ΒΙΠΕ Τρίπολης κατασκευάζονται έργα:
 • αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης
 • αναβάθμισης γεωτρήσεων, αντλιών, αυτοματισμών και
 • περιμετρικού πρασίνου
 •  
  για τα οποία δαπανούνται ίδια κεφάλαια αξίας 420.000 €. Με τα ανωτέρω έργα που αφορούν την υδροδότηση, η παροχή νερού στη ΒΙΠΕ θα αυξηθεί από 900 m3/ημέρα σε 3.000 m3/ημέρα, γεγονός που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των εγκατεστημένων και ενισχύεται η ασφάλεια της ΒΙΠΕ σε περιπτώσεις πυρκαγιάς.
   
   
  ΒΙΠΕ Ιωαννίνων
   
  Στα πλαίσια ενίσχυσης των υπαρχουσών υποδομών ολοκληρώνονται έργα :
 • ηλεκτροφωτισμού,
 • οδικών δικτύων
 • δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
 •  
  για τα οποία δαπανούνται ίδια κεφάλαια της τάξεως των 250.000 €. 

   

  Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

  ΟΤ 03ΑΔιαθέσιμη Έκταση - Φλώρινα

  • Διαθέσιμη Έκταση 6.800 τ.μ.
  • 10 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 65 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

  ΟΤ 9Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.426 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 10.477τ.μ.