Νέα Περιβαλλοντική Πολιτική της ΕΤΒΑ

Η ΕΤΒΑ αναπτύσει Νέα Περιβαλλοντική Πολιτική και διαμορφώνει νέο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης όπου το εφαρμόζει πιλοτικά στην Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής.

Νέα Περιβαλλοντική Πολιτική της ΕΤΒΑ

Σκοπός της ETBA είναι να συμβάλλει μέσω της εμπειρίας της στη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων που απαιτούν την σταδιακή εφαρμογή δράσεων.

 

Η ΕΤΒΑ για τον λόγο αυτό ανέπτυξε Περιβαλλοντική Πολιτική με την οποία ενσωματώνει περιβαλλοντικά κριτήρια στις επιχειρηματικές της διαδικασίες. Με την υιοθέτηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της αναπτύσσει κατάλληλες στρατηγικές, ώστε να επιτύχει:

 

 • Διαρκή βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων.
 • Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 • Ενίσχυση πράσινης επιχειρηματικότητας.
 • Διαχείριση περιβαλλοντικού-κλιματικού κινδύνου.
 • Προστασία βιοποικιλότητας.

Βασικοί Άξονες Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Οι βασικοί άξονες της νέας Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΕΤΒΑ συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 

 • Την ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)με σταδιακή εφαρμογή στις Βιομηχανικές Περιοχές που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ  ως φορέας οργάνωσης και εκμετάλλευσης.
 • Τη διαρκή εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ).
 • Τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας.
 • Την πρόληψη της ρύπανσης.
 • Τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις περιβαλλοντικές νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τις  δραστηριότητες  της.
 • Την αδιάλειπτη τήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής

 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)

Μια από τις βασικές προτεραιότητες που έχουν αναδειχθεί στο παραπάνω πλαίσιο αφορούν στην ανάπτυξη ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) που σταδιακά θα εφαρμόζεται σε όλες τις Βιομηχανικές Περιοχές με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων και την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 Ήδη η ΕΤΒΑ, σε συνεργασία με την Μονάδα Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς και με εταιρεία συμβούλων έχει ολοκληρώσει τη διαμόρφωση του ΣΠΔ,  το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. Σκοπός είναι η εφαρμογή του ΣΠΔ στην καθημερινή λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. και η πιστοποίησή του κατά EMAS   και το Πρότυπο ISO 14001. Είναι σαφές ότι η υλοποίηση ενός  ΣΠΔ και η εν συνεχεία επαλήθευσή του έχει σημαντικά οφέλη για την εταιρεία μας, τόσο ως προς την εσωτερική της λειτουργία όσο και ως προς τις σχέσεις της με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

 

Συγκεκριμένα, μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντική ς Διαχείρισης μπορεί να επιτευχθούν  εξοικονόμηση πόρων και πρώτων υλών αλλά και να αναπτυχθεί ένα νέο πεδίο συνεργασίας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων μέσα στην Βιομηχανική Περιοχή με στόχο την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 12Διαθέσιμη Έκταση - Λάρισα

 • Διαθέσιμη Έκταση 40.727 τ.μ.
 • 19 χλμ από Σιδ. Σταθμό
 • 3 χλμ από Αυτοκινητόδρομο Ε75
 • Συντελεστής Δόμησης 1,6

Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

 • Διαθέσιμο Ακίνητο 3.160 τ.μ.
 • Διαθέσιμη Έκταση 8.150 τ.μ.