Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ (ΕΣΠΑ 2007-2013)

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ)
"Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.Π.Ε.
και Επιχειρηματικά Πάρκα"

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση της μετεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας καθώς και της αντιμετώπισης των οχλήσεων που δημιουργούν εντός αστικού ιστού ή σε ακατάλληλες περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνση τους.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

 • Υφιστάμενες μεταποιητικές με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας πριν την 1.1.2009 με επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 
 • Κύκλο Εργασιών άνω των €30.000 κατά το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των €100.000 αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη και δεν είναι προβληματικές.

   

  Περιορισμοί:

 • Η επιχείρηση να μην έχει λάβει αθροιστικά σε μια τριετία, επιχορηγήσεις με βάση τον κανόνα De minimis που να υπερβαίνουν τα €200.000
 • Η μετεγκατάσταση να μη γίνεται εντός ορίων Περιφέρειας Αττικής παρά μόνο αν η μεταποιητική τους μονάδα υφίσταται ήδη εντός των ορίων αυτής.
 • Η επιχείρηση να μη έχει προβεί σε έναρξη των εργασιών μετεγκατάστασης πριν τη προδημοσίευση του προγράμματος (14/12/12)
 • Δεν είναι επιλέξιμες εταιρίες franchise, κοινοπραξίες και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες (σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.)

  Προϋπολογισμός Έργων:
  Ύψος επένδυσης: €30.000 - €400.000 εκ των οποίων το 50% αφορά δημόσια επιχορήγηση, 50% ιδία συμμετοχή (του επενδυτή) όπου θα μπορεί να περιλαμβάνεται Τραπεζικός Δανεισμός. Διάρκεια υλοποίησης έργων ορίζεται η 31.3.2015. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι €10,0 εκ.

  Αιτήσεις υποβάλλονται από 15 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2013

  Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Επενδύσεις σε πάγια (αγορά -ανέγερση κτιρίων, δίκτυα παροχής, προμήθεια εξοπλισμού) 
 • Άυλες επενδύσεις (δαπάνες μετεγκατάστασης, μελέτες)

   

  Επενδυτικά κίνητρα από ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

 • Έκπτωση 5% στην αγορά γηπέδου σε σχέση με την ισχύουσα τιμή για το 2013, για τις εταιρίες που θα ενταχθούν στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα και για επιλεγμένες ΒΙ.ΠΕ.Απαλλαγή από κοινόχρηστες δαπάνες ΒΙ.ΠΕ. για διάστημα 2 ετών (εξαιρούμενων δαπανών υδροδότησης και επεξεργασίας αποβλήτων) για τις εταιρείες που θα αγοράσουν νέο γήπεδο.
 • Απαλλαγή από το κόστος αξιολόγησης φακέλου, 600€, για αιτήσεις που θα υποβληθούν στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Προγράμματος
 • Δωρεάν προετοιμασία και παρακολούθηση φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα (υπό προϋποθέσεις)

   

  Χρηματοδοτικά προϊόντα σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς

 • Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης για ολική ή μερική προεξόφληση της προβλεπόμενης από το Πρόγραμμα επιχορήγησης
 • Μακροπρόθεσμο Δάνειο για την κάλυψη των δαπανών μετεγκατάστασης για την ανέγερση νέων ή επέκταση/διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Mακροπρόθεσμο Δάνειο για την αγορά οικοπέδου εντός της ΒΙ.ΠΕ.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς & πρώην ΑΤΕbank, με τους Τοπικούς Υπεύθυνους στις ΒΙ.ΠΕ., καθώς και με τον κ. Γ. Βαρθολομαίο στο 210-9540134 στα κεντρικά της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

  Εκτύπωση (σε μορφή pdf)

 • Πλήρης Οδηγός Προγράμματος

  Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

  ΟΤ 31Διαθέσιμη Έκταση - Δράμα

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.902 τ.μ.
  • 8 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 40 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,2

  ΟΤ 03ΑΔιαθέσιμη Έκταση - Φλώρινα

  • Διαθέσιμη Έκταση 6.800 τ.μ.
  • 10 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 65 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6