Ν. 3982/2011: Κατάρτιση Κανονισμών Λειτουργίας ΒΙ.ΠΕ. Συνεργασία με τους Ιδιοκτήτες Γης

Με το Νόμο 3982/2011 "Απλοποίηση της Αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 143/17.6.2011), οι Βιομηχανικές Περιοχές που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 742/1977 και του Ν. 2545/1997 ονομάζονται για τις ρυθμίσεις του νέου Νόμου "Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων".

Η παράγραφος 4 του άρθρου 63 του νόμου (μεταβατικές διατάξεις) ορίζει: μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος στους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του ν. 4458/1965 για τους οποίους δεν έχει εγκριθεί Κανονισμός Λειτουργίας, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες γης καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας και τον υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (σημ.: ήδη Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας).

Για την αξιόπιστη, αντικειμενική και αποτελεσματική συνεργασία, στα πρότυπα της Διαύγειας και της Ανοικτής Διακυβέρνησης, αλλά και για να τηρηθεί η νόμιμη προθεσμία των 6 μηνών, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ θα αναρτήσει για κάθε Βιομηχανική Περιοχή Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας στον διαδικτυακό ιστοτόπο της (www.etvavipe.gr) και θα θέσει σε χρήση ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συνεργασία των ιδιοκτητών γης.

Οι ιδιοκτήτες γης της αντίστοιχης ΒΙ.ΠΕ., εφόσον πιστοποιηθούν για την ιδιότητά τους, θα έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής σχολίων και προτάσεων επί του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που επίσης θα αναρτηθούν. Οι παρατηρήσεις που θα υποβληθούν από τους ιδιοκτήτες γης θα τύχουν επεξεργασίας και το οριστικό κείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας μαζί με τις παρατηρήσεις όλων των ιδιοκτητών θα υποβληθούν προς έγκριση στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας).

Η εφαρμογή θα τεθεί σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα από 17 Οκτωβρίου έως και την 4 Νοεμβρίου 2011.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Γενικός Διευθυντής
Φίλιππος Κονταξής

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 12Διαθέσιμη Έκταση - Λάρισα

  • Διαθέσιμη Έκταση 40.727 τ.μ.
  • 19 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 3 χλμ από Αυτοκινητόδρομο Ε75
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

ΟΤ 12/4Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 1.234,20 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 4.465 τ.μ.