Παράταση μέχρι 30.6.13 για "Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ. (ΕΣΠΑ 2007-2013)"

EΣΠΑ 2007 - 2013 Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ)
"Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.Π.Ε.
και Επιχειρηματικά Πάρκα"

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση της μετεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας καθώς και της αντιμετώπισης των οχλήσεων που δημιουργούν εντός αστικού ιστού ή σε ακατάλληλες περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνση τους.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

 • Υφιστάμενες μεταποιητικές με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας πριν την 1.1.2009 με επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
 • Κύκλο Εργασιών άνω των €30.000 κατά το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των €100.000 αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη και δεν είναι προβληματικές.
 • Περιορισμοί:

 • Η επιχείρηση να μην έχει λάβει αθροιστικά σε μια τριετία, επιχορηγήσεις με βάση τον κανόνα De minimis που να υπερβαίνουν τα €200.000
 • Η μετεγκατάσταση να μη γίνεται εντός ορίων Περιφέρειας Αττικής παρά μόνο αν η μεταποιητική τους μονάδα υφίσταται ήδη εντός των ορίων αυτής.
 • Η επιχείρηση να μη έχει προβεί σε έναρξη των εργασιών μετεγκατάστασης πριν τη προδημοσίευση του προγράμματος (14/12/12)
 • Δεν είναι επιλέξιμες εταιρίες franchise, κοινοπραξίες και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες (σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.)
 • Προϋπολογισμός Έργων:
  Ύψος επένδυσης: €30.000 - €400.000 εκ των οποίων το 50% αφορά δημόσια επιχορήγηση, 50% ιδία συμμετοχή (του επενδυτή) όπου θα μπορεί να περιλαμβάνεται Τραπεζικός Δανεισμός. Διάρκεια υλοποίησης έργων ορίζεται η 31.3.2015. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι €10,0 εκ.

  Αιτήσεις υποβάλλονται από 15 Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2013

  Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Επενδύσεις σε πάγια (αγορά -ανέγερση κτιρίων, δίκτυα παροχής, προμήθεια εξοπλισμού) 
 • Άυλες επενδύσεις (δαπάνες μετεγκατάστασης, μελέτες)
 •  

  Επενδυτικά κίνητρα από ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

 • Έκπτωση 5% στην αγορά γηπέδου σε σχέση με την ισχύουσα τιμή για το 2013, για τις εταιρίες που θα ενταχθούν στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα και για επιλεγμένες ΒΙ.ΠΕ.
 •  

 • Απαλλαγή από κοινόχρηστες δαπάνες ΒΙ.ΠΕ. για διάστημα 2 ετών (εξαιρούμενων δαπανών υδροδότησης και επεξεργασίας αποβλήτων) για τις εταιρείες που θα αγοράσουν νέο γήπεδο.
 • Απαλλαγή από το κόστος αξιολόγησης φακέλου, 600€, για αιτήσεις που θα υποβληθούν στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Προγράμματος
 • Δωρεάν προετοιμασία και παρακολούθηση φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα (υπό προϋποθέσεις)
 •  

  Χρηματοδοτικά προϊόντα σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς

 • Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης για ολική ή μερική προεξόφληση της προβλεπόμενης από το Πρόγραμμα επιχορήγησης
 • Μακροπρόθεσμο Δάνειο για την κάλυψη των δαπανών μετεγκατάστασης για την ανέγερση νέων ή επέκταση/διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Mακροπρόθεσμο Δάνειο για την αγορά οικοπέδου εντός της ΒΙ.ΠΕ.
 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς & πρώην ΑΤΕbank, με τους Τοπικούς Υπεύθυνους στις ΒΙ.ΠΕ., καθώς και με τον κ. Γ. Βαρθολομαίο στο 210-9540134 στα κεντρικά της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

  Εκτύπωση (σε μορφή PDF)

  Πλήρης οδηγός προγράμματος

   

  Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

  ΟΤ 03ΑΔιαθέσιμη Έκταση - Φλώρινα

  • Διαθέσιμη Έκταση 6.800 τ.μ.
  • 10 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 65 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

  ΟΤ 6/1Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.889,1 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 12.063,8 τ.μ.