Τι υποδομές έχει η Βιομηχανική Περιοχή;

Όλες οι ΒΙ.ΠΕ. που διαχειριζόμαστε διαθέτουν:

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυο
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων
 • Ηλεκτροδότηση
 • Ηλεκτροφωτισμό οδών και κόμβων εισόδου
 • Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Επιπλέον, ορισμένες ΒΙ.ΠΕ. έχουν :

 • Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων ή σύνδεση με αυτή
 • Πυροσβεστικό σταθμό
 • Φυσικό αέριο 

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 12/4Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

 • Διαθέσιμο Ακίνητο 1.234,20 τ.μ.
 • Διαθέσιμη Έκταση 4.465 τ.μ.

ΟΤ 6Διαθέσιμη 'Εκταση - Ξάνθη

 • Διαθέσιμη Έκταση 20.326 τ.μ.
 • 4 χλμ από Σιδ. Σταθμό
 • 4 χλμ από Εγνατία οδό
 • Συντελεστής Δόμησης 1,6