Τι υποδομές έχει η Βιομηχανική Περιοχή;

Όλες οι ΒΙ.ΠΕ. που διαχειριζόμαστε διαθέτουν:

  • Εσωτερικό οδικό δίκτυο
  • Δίκτυο ύδρευσης
  • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων
  • Ηλεκτροδότηση
  • Ηλεκτροφωτισμό οδών και κόμβων εισόδου
  • Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Επιπλέον, ορισμένες ΒΙ.ΠΕ. έχουν :

  • Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων ή σύνδεση με αυτή
  • Πυροσβεστικό σταθμό
  • Φυσικό αέριο