Σύσταση Δικαιώματος Επιφάνειας (Δ.Ε.)

Μακροχρόνια διάθεση εκτάσεων με πολλαπλά οφέλη για την επιχείρηση.

Σύσταση Δικαιώματος Επιφάνειας

Η σύσταση Δικαιώματος Επιφάνειας είναι ένας τύπος μακροχρόνιας παραχώρησης έκτασης εντός Βιομηχανικής Περιοχής  με σκοπό την ανέγερση και λειτουργία παραγωγικής μονάδας και με πολλαπλά οφέλη για την επιχείρηση.

Σχετικά χρησιμοποιήθηκε το άρθρο 20 του Ν. 3986/2011 για το ΤΑΙΠΕΔ και εντάχθηκε στο Νόμο «Επενδύω στην Ελλάδα» (Ν. 4635/30.10.2019)

Βασικές έννοιες:

 

 • Η «Επιφάνεια» είναι το γήπεδο.
 • Ο «Κύριος» της επιφάνειας είναι η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.
 • Ο «Επιφανειούχος» είναι η επιχείρηση που εγκαθίσταται
 • Η ανέγερση, χρήση, συντήρηση του κτίσματος και γενικά κάθε τι που αφορά στο κτίσμα και τη λειτουργία της επιχείρησης γίνεται από τον «Επιφανειούχο».
 • Το Δικαίωμα Επιφανείας (Δ.Ε)  είναι το εμπράγματο δικαίωμα που συστήνεται μεταξύ του «Κυρίου» της έκτασης και του «Επιφανειούχου» και εξομοιώνεται με εκείνο της επικαρπίας. Η σύμβαση σύστασης Δ.Ε. γίνεται συμβολαιογραφικά και μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο.
 • «Εδαφονόμιο» ονομάζεται το τίμημα / αντάλλαγμα που καταβάλει ο «Επιφανειούχος» στον «Κύριο»

Βασικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων για τη σύσταση Δ.Ε.

 • Διάρκεια: από 5 έως 49 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσής  (και έως 99 χρόνια).
 • Ο Επιφανειούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της αδειοδότησης,  ανέγερσης και λειτουργίας της επιχείρησης του καθώς και όλες τις υποχρεώσεις που συνοδεύουν το ακίνητο.
 • Το «Εδαφονόμιο» (αντάλλαγμα) καθορίζεται στη νέα Τιμολογιακή πολιτική της ΕΤΒΑ σε €/τ.μ./μήνα
 • Επί της αρχής, με τη λήξη της σύμβασης (η της παράτασης αυτής ) το γήπεδο αποδίδεται στον «Κύριο» δηλαδή   την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Πλεονεκτήματα

 • Διευκολύνει τη ρευστότητα της επιχείρησης (δεν απαιτείται εκταμίευση κεφαλαίων  όπως για την αγορά)
 • Έχει φορολογικές ελαφρύνσεις (το αντάλλαγμα λογίζεται ως έξοδο)
 • Αποτελεί ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο (δεν εγκλωβίζει μια επιχείρηση)
 • Συμβαδίζει με τις τρέχουσες τάσεις της παγκόσμιας αγοράς (για την ιδιοκτησία)

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 6/1Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

 • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.889,1 τ.μ.
 • Διαθέσιμη Έκταση 12.063,8 τ.μ.

ΟΤ 6Διαθέσιμη 'Εκταση - Ξάνθη

 • Διαθέσιμη Έκταση 20.326 τ.μ.
 • 4 χλμ από Σιδ. Σταθμό
 • 4 χλμ από Εγνατία οδό
 • Συντελεστής Δόμησης 1,6