Πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015

Πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 των κεντρικών γραφείων της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και των Βιομηχανικών Περιοχών Λαμίας, Κομοτηνής, Πάτρας και Δράμας

Το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) που εφαρμόζει στα κεντρικά της γραφεία καθώς και στις ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, Κομοτηνής, Πάτρας και Δράμας πιστοποιήθηκε κατά ISO 14001:2015.
Συγκεκριμένα, εντός του έτους 2017 πραγματοποιήθηκε η επιτυχής μετάβαση από το ISO 14001:2004 στο πιο αυξημένων απαιτήσεων πρότυπο ISO 14001:2015, ενώ ταυτόχρονα η πιστοποίηση επεκτάθηκε και στις ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και Δράμας. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται η δέσμευση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της συμπεριφοράς και την πλήρη συμμόρφωσή της με την κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζοντας τις αυστηρές προδιαγραφές του προτύπου.
Για την απόδοση της πιστοποίησης έγινε επιτόπια επιθεώρηση στις υπό εξέταση εγκαταστάσεις τον Σεπτέμβριο 2017 από την Κυπριακή Εταιρία Πιστοποίησης (ΚΕΠ), η οποία είναι μέλος του IQNet (International Quality Certification Network).

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 12Διαθέσιμη Έκταση - Λάρισα

  • Διαθέσιμη Έκταση 40.727 τ.μ.
  • 19 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 3 χλμ από Αυτοκινητόδρομο Ε75
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

ΟΤ 12/4Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 1.234,20 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 4.465 τ.μ.