Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Η ΕΤΒΑ προσφέρει μια σειρά από περιβαλλοντικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίες  διασφαλίζουν την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της εταιρείας, παράλληλα με τη συνεχή βελτίωση του βαθμού περιβαλλοντικής συμμόρφωσης των Βιομηχανικών Περιοχών και είναι οι ακόλουθες:

 1. Ένταξη των ΒΙ.ΠΕ.  στο εθελοντικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τον Κανονισμό EMAS της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεία της εφαρμογής του εν λόγω Συστήματος, με πρώτη εφαρμογή στην ΒΙΠΕ Κομοτηνή

 2. Ενημέρωση και υποστήριξη εγκατεστημένων επιχειρήσεων εντός ΒΙ.ΠΕ. με σκοπό ενδεχόμενη ένταξή τους στο εθελοντικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS  

 3. Εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων τεχνολογιών διαχείρισης και επεξεργασίας υγρών και στερεών βιομηχανικών αποβλήτων σε επίπεδο ΒΙ.ΠΕ., όπου λειτουργούν Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ)

 4. Παρακολούθηση τήρησης περιβαλλοντικών όρων και περιβαλλοντικών παραμέτρων – Σύστημα Monitoring (ποιότητα αέρα, στάθμη θορύβου, δίκτυα ομβρίων, δίκτυα ακαθάρτων, κλπ.), σε εφαρμογή των Αδειών Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των ΒΙ.ΠΕ.

 5. Προγραμματισμός, οργάνωση και διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στα φρεάτια ομβρίων και ακαθάρτων των ΒΙ.ΠΕ., αλλά και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων

 6. Σταδιακή εκπόνηση σχεδίων Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης ανά ΒΙ.ΠΕ. και παρακολούθηση εφαρμογής αυτών.

 7. Παρακολούθηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προς έκδοση Άδειας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των ΒΙ.ΠΕ.

 8. Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων και ετήσιων εκθέσεων Διαχείρισης Αποβλήτων ανά ΒΙ.ΠΕ.

 9. Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο Ρύπανσης και όποιας άλλης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ανά ΒΙ.ΠΕ. με έμφαση σε ζώνες υψηλού κινδύνου λόγω του είδους των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και της παρουσίας ικανού αριθμού κλειστών επιχειρήσεων.

 10. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Περιβαλλοντική Ευθύνη όσον αφορά στην Πρόληψη και Αποκατάσταση ενδεχόμενης Περιβαλλοντικής Ζημιάς

Επιπλέον η Μονάδα Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης και Εποπτείας ΜΚΑ:


 • προγραμματίζει και υλοποιεί την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε, με τον καθορισμό και προώθηση κατάλληλων μέτρων και δράσεων με σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας και του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος,

 • υποστηρίζει τους Τοπικούς Υπευθύνους Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων

 • διενεργεί εσωτερικό περιβαλλοντικό έλεγχο τήρησης των κατευθυντήριων αρχών περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΤΒΑ, των Περιβαλλοντικών Όρων και των όρων Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης των ΒΙ.ΠΕ.

 • συντονίζει, καταγράφει και αξιοποιεί τις μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων εντός ΒΙ.ΠΕ.

 • εποπτεύει την ορθή εφαρμογή συστημάτων ISO στην ΕΤΒΑ ή/και EMAS, ανά ΒΙ.ΠΕ., όπου έχει θεσπισθεί

 • ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με τις περιβαλλοντικές αιτήσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και τις αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ

           Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

           ΟΤ 06Διαθέσιμη Έκταση - Έδεσσα

           • Διαθέσιμη Έκταση 45.572 τ.μ.
           • 22 χλμ από Σιδ. Σταθμό
           • 70 χλμ από Εγνατία οδό
           • Συντελεστής Δόμησης 1,6