Περιβαλλοντική Πολιτική

Η ΕΤΒΑ, αναγνωρίζοντας ότι οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης συνιστούν θεμελιώδη προϋπόθεση της υγιούς επιχειρηματικότητας, ενσωματώνει περιβαλλοντικά κριτήρια στις επιχειρηματικές της διαδικασίες και αναπτύσσει στρατηγικές για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, τη διαχείριση του περιβαλλοντικού-κλιματικού κινδύνου, καθώς και για την προστασία της βιοποικιλότητας, ώστε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων του πλανήτη.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΒΑ δεσμεύεται για:

 

 • την ανάπτυξη ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) που σταδιακά θα εφαρμόζεται στις ελεγχόμενες Βιομηχανικές Περιοχές,

   

 • τη διαρκή εφαρμογή του ΣΠΔ,

   

 • τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας,

   

 • την πρόληψη της ρύπανσης, 

   

 • τη συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές (νομοθετικές και λοιπές) απαιτήσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας,

   

 • την τήρηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής την οποία ελέγχει η Μονάδα Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης και Εποπτείας Μονάδων Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) 

    

Ειδικότερα, για τη συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της, δεσμεύεται να παρακολουθεί και μετρά τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, να θέτει στόχους βελτίωσης, να εφαρμόζει και αξιολογεί δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης (όπως προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, διαχείρισης απορριμμάτων-ανακύκλωσης, μείωσης μετακινήσεων και προώθησης πράσινων προμηθειών), αλλά και να αναδεικνύει βέλτιστες πρακτικές που επιτυγχάνουν σημαντικές περιβαλλοντικές και άλλες επιδόσεις.

    

Για την καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής της πολιτικής και θεωρώντας ότι η ατομική και εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελούν τη βάση μιας βιώσιμης κοινωνίας, η ΕΤΒΑ δεσμεύεται και μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της, αλλά και για την ενημέρωση των πελατών-συνεργατών της, σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών της δράσεων που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 

 Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 06Διαθέσιμη Έκταση - Έδεσσα

 • Διαθέσιμη Έκταση 45.572 τ.μ.
 • 22 χλμ από Σιδ. Σταθμό
 • 70 χλμ από Εγνατία οδό
 • Συντελεστής Δόμησης 1,6