Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

 

1. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Τα έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή και η λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Στην περίπτωση αυτή ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να εκπονήσει Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΜΠΕ) και να λάβει την σχετική Άδεια, η οποία ονομάζεται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).


Οι δραστηριότητες ανάλογα με το μέγεθος των επιπτώσεων που δύναται να προκαλέσουν στο περιβάλλον, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β).


 • Η πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία υποχρεωτικά απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), προκειμένου να επιβληθούν οι ανάλογοι ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή όταν το έργο ή/και η δραστηριότητα  εμπίπτουν στην κατηγορία Α οφείλουν να ακολουθήσουν διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4014/2011.

 • Η δεύτερη κατηγορία (Β) περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4014/2011. Στην περίπτωση των έργων αυτών εκδίδονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που ενσωματώνονται στην Άδεια Λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας.

 • Σημειώνεται ότι η Άδεια Λειτουργίας έχει ως προαπαιτούμενο για τα έργα κατηγορίας Α τη λήψη Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.


  2. Πλεονεκτήματα εγκατεστημένων επιχειρήσεων

  Η εγκατάσταση δραστηριοτήτων σε οργανωμένες Βιομηχανικές Περιοχές της ΕΤΒΑ συγκεντρώνει σημαντικά πλεονεκτήματα, ως προς την επιτάχυνση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς απαιτούνται γνωμοδοτήσεις λιγότερων υπηρεσιών-φορέων


   

   Συγκεκριμένα , η εγκατάσταση εντός Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ δεν απαιτεί:


 • Βεβαίωση Χρήσης Γης από αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομικού Ελέγχου (έλεγχος όχλησης και θεσμοθετημένες σρήσεις γης)

 • Καθορισμό φυσικού αποδέκτη (σε περίπτωση διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων) 

    

   Ειδικά για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σε περιπτώσεις φωτοβολταϊκών πάρκων και ανεμογεννητριών , που εγκαθίστανται εντός οργανωμένης Βιομηχανικής Περιοχής ΕΤΒΑ, δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.

    

   Website ΥΠΕΚΑ

    

    

    

    

 • Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

  ΟΤ 6Διαθέσιμη 'Εκταση - Ξάνθη

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.326 τ.μ.
  • 4 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 4 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

  ΟΤ 03ΑΔιαθέσιμη Έκταση - Φλώρινα

  • Διαθέσιμη Έκταση 6.800 τ.μ.
  • 10 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 65 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6