Ενημέρωση πολιτικής απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας

Γνωστοποίηση επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («GDPR»)


Αγαπητέ Χρήστη, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σας καλωσορίζει στον ιστότοπό της (εφεξής ο «Ιστότοπος») και σας καλεί να δώσετε προσοχή στην ακόλουθη γνωστοποίηση (εφεξής η «Γνωστοποίηση»), η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων (εφεξής «GDPR» ή «Κανονισμός»). Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» (ή, εφεξής, απλώς «Δεδομένα»), αναφέρεται σε κάθε πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας. Το παρόν έγγραφο περιέχει καταγραφή των επεξεργασιών που πραγματοποιούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, όπως ορίζεται παρακάτω, μέσω του Ιστότοπου, καθώς επίσης και τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Κανονισμό και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι η πληροφόρηση αφορά μόνο τον Ιστότοπο, επομένως εξαιρείται οποιαδήποτε ιστοσελίδα, στην οποία ενδεχομένως να ανακατευθυνθείτε από τον Ιστότοπο.


1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Υπεύθυνη Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.», ΑΦΜ 999505936 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, αρ. 265 – Τ.Κ 15451, ηλεκτρονική διεύθυνση www.etvavipe.gr και τηλ. επικοινωνίας 00302109540000 (στο εξής η «Εταιρεία» ή «Εμείς» ή «μας»). Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία διαχειρίζεται τον Ιστότοπο και καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. Η Εταιρεία έχει επίσης ορίσει ως εκπρόσωπό της για ζητήματα προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την κ. Χανιώτη Βασιλική, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ή/και την παρούσα Γνωστοποίηση, στην κατωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@etvavipe.gr και στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 00302109540000


2. Πηγές συλλογής Προσωπικών Δεδομένων Κατά τη λειτουργία του Ιστότοπου, η Εταιρεία συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα απευθείας από εσάς και όχι από τρίτες πηγές. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα:

(α) Των Ιδιοκτητών Γης εντός Βιομηχανικών Περιοχών/Επιχειρηματικών Πάρκων/Βιοτεχνικών Πάρκων και των νομίμων και εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν στον Ιστότοπο της Εταιρείας και να συμμετέχουν στο διάλογο επί των προτάσεων της Εταιρείας για την αναθεώρηση των Κανονισμών Λειτουργίας, είτε/και στις προβλεπόμενες στο Νόμο 4982/2022 διαδικασίες Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας για την αναθεώρηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Βιομηχανικών Περιοχών/Επιχειρηματικών Πάρκων/Βιοτεχνικών Πάρκων που τελούν υπό τη διαχείριση της Εταιρείας («Προσωπικά Δεδομένα για Κανονισμούς Λειτουργίας»), είτε/και στις προβλεπόμενες στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας των Βιομηχανικών Περιοχών/Επιχειρηματικών Πάρκων/Βιοτεχνικών Πάρκων διαδικασίες Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας για την έγκριση Έκτακτων Προϋπολογισμών («Προσωπικά Δεδομένα για Έκτακτους Προϋπολογισμούς»). Τα Προσωπικά Δεδομένα για Κανονισμούς Λειτουργίας παρέχονται από εσάς, στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στον Ιστότοπο της Εταιρείας, κατά την υποβολή αίτησης Ιδιοκτήτη Γης για τη συμμετοχή στο διάλογο επί των προτάσεων της Εταιρείας για την αναθεώρηση των Κανονισμών Λειτουργίας, είτε/και στη διαδικασία Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας για την αναθεώρηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Βιομηχανικών Περιοχών/Επιχειρηματικών Πάρκων/Βιοτεχνικών Πάρκων και συγκεκριμένα κατά την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, αφού πατήσετε τον σχετικό σύνδεσμο (link) στην αρχική σελίδα. Αντίστοιχα, τα Προσωπικά Δεδομένα για Έκτακτους Προϋπολογισμούς παρέχονται από εσάς, στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στον Ιστότοπο της Εταιρείας, κατά την υποβολή αίτησης Ιδιοκτήτη Γης για τη συμμετοχή στη διαδικασία Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας για την έγκριση Έκτακτων Προϋπολογισμών των Βιομηχανικών Περιοχών/Επιχειρηματικών Πάρκων/Βιοτεχνικών Πάρκων και συγκεκριμένα κατά την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, αφού πατήσετε τον σχετικό σύνδεσμο (link) στην αρχική σελίδα. Για την εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού και την εκπλήρωση της υπηρεσίας που εσείς, ως χρήστης, ζητάτε, κρίνεται απαραίτητη η συλλογή, μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης του Χρήστη και επεξεργασία από εμάς των εξής Προσωπικών σας Δεδομένων, άλλως θα καταστεί αδύνατη η παροχή της υπηρεσίας:
• Των στοιχείων (επωνυμία, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. κλπ.) που αφορούν τον Ιδιοκτήτη Γης, ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει στο διάλογο επί των προτάσεων της Εταιρείας είτε/και στη διαδικασία Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας για την αναθεώρηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Βιομηχανικών Περιοχών/Επιχειρηματικών Πάρκων/Βιοτεχνικών Πάρκων, είτε/και στη διαδικασία Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας για την έγκριση Έκτακτων Προϋπολογισμών στις Βιομηχανικές Περιοχές/Επιχειρηματικά Πάρκα/Βιοτεχνικά Πάρκα.

• Των στοιχείων που αφορούν στον νόμιμο εκπρόσωπο (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ιδιότητα κλπ.) του Ιδιοκτήτη Γης, εφόσον αυτός είναι νομικό πρόσωπο, ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει, στο όνομα και για λογαριασμό του νομικού προσώπου, στο διάλογο επί των προτάσεων της Εταιρείας είτε/και στη διαδικασία Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας για την αναθεώρηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Βιομηχανικών Περιοχών/Επιχειρηματικών Πάρκων/Βιοτεχνικών Πάρκων, είτε/και στη διαδικασία Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας για την έγκριση Έκτακτων Προϋπολογισμών στις Βιομηχανικές Περιοχές/Επιχειρηματικά Πάρκα/Βιοτεχνικά Πάρκα.

• Των στοιχείων που αφορούν στο πρόσωπο (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα κλπ.), το οποίο εξουσιοδοτεί ο Ιδιοκτήτης Γης ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του να συμμετάσχει, στο όνομα και για λογαριασμό του Ιδιοκτήτη Γης, στο διάλογο επί των προτάσεων της Εταιρείας είτε/και στη διαδικασία Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας για την αναθεώρηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Βιομηχανικών Περιοχών/Επιχειρηματικών Πάρκων/Βιοτεχνικών Πάρκων, είτε/και στη διαδικασία Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας για την έγκριση Έκτακτων Προϋπολογισμών στις Βιομηχανικές Περιοχές/Επιχειρηματικά Πάρκα/Βιοτεχνικά Πάρκα.

• Κάθε προσωπικής πληροφορίας που υπάρχει διαθέσιμη μέσω e-gov.gr στον παραλήπτη της Υπεύθυνης Δήλωσης, στην περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει την έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω e-gov.gr.

• Κάθε προσωπικής πληροφορίας που υπάρχει διαθέσιμη και γίνεται γνωστή στον παραλήπτη της Υπεύθυνης Δήλωσης, στην περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει την θεώρηση του γνησίου υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω άλλης Δημόσιας Αρχής.
(β) Των Φορέων επιχειρήσεων εντός Βιομηχανικών Περιοχών/Επιχειρηματικών Πάρκων/Βιοτεχνικών Πάρκων και των συνεργατών τους – χρηστών του Ιστότοπου, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν στην Εταιρεία στοιχεία σχετικά με τις παροχές ηλεκτρικής ενέργειας και κατανάλωσης νερού των εγκαταστάσεων που διατηρούν εντός των Βιομηχανικών Περιοχών/Επιχειρηματικών Πάρκων/Βιοτεχνικών Πάρκων («Προσωπικά Δεδομένα για Παροχές Κοινής Ωφέλειας»), για σκοπούς: (i) Παροχής υπηρεσίας στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις μαζικής διαβίβασης των στοιχείων παροχών τους σε αρμόδιους φορείς, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρέωση των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ή μη έγκαιρης ανταπόκρισης των αρμόδιων φορέων σε δικές τους υποχρεώσεις, (ii) Έρευνας και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων από την Εταιρεία υπηρεσιών Διοίκησης και Διαχείρισης των Βιομηχανικών Περιοχών/Επιχειρηματικών Πάρκων/Βιοτεχνικών Πάρκων. Τα ανωτέρω Προσωπικά Δεδομένα για Παροχές Κοινής Ωφέλειας παρέχονται από εσάς, στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στον Ιστότοπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα στην τηρούμενη στον Ιστότοπο Πλατφόρμα Καταχώρισης Παροχών Κοινής Ωφέλειας («Πλατφόρμα»), αφού συμπληρώσετε και υποβάλλετε τα αντίστοιχα προβλεπόμενα στην Πλατφόρμα πεδία ή/και υποβάλλετε/«ανεβάσετε» στην Πλατφόρμα Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και Λογαριασμούς Ύδρευσης («Λογαριασμοί») της επιχείρησής σας. Για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών και την εκπλήρωση της υπηρεσίας που εσείς, ως χρήστης, ζητάτε, αλλά και για τους σκοπούς έρευνας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας, κρίνεται απαραίτητη η συλλογή, μέσω των στοιχείων που εσείς συμπληρώνετε και υποβάλλετε ή/και μέσω των Λογαριασμών που εσείς υποβάλλετε/«ανεβάζετε» των εξής Προσωπικών σας Δεδομένων:

• Των στοιχείων (επωνυμία, ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Βιομηχανική Περιοχή/Επιχειρηματικό Πάρκο/Βιοτεχνικό Πάρκο εγκατάστασης) που αφορούν τον Φορέα της εγκατεστημένης επιχείρησης, ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στην εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας.
• Των στοιχείων που αφορούν στο χρήστη της Πλατφόρμας (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα/σχέση με την εγκατεστημένη επιχείρηση, email επικοινωνίας), ο οποίος υποβάλλει τα στοιχεία του Φορέα της εγκατεστημένης επιχείρησης, ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στην εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας.
• Στοιχείων σχετικά με τις παροχές ηλεκτρικής ενέργειας (πάροχος, συνολικός αριθμός παροχών, αριθμός και ακριβής θέση εντός Βιομηχανικής Περιοχής/Επιχειρηματικού Πάρκου/Βιοτεχνικού Πάρκου κάθε παροχής, όνομα χρήστη και διεύθυνση του χρήστη κάθε παροχής, είδος τιμολογίου, συμφωνημένη ισχύς, εγκατεστημένη ισχύς, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αξία καταναλωθείσας ενέργειας κλπ.), τις χρεώσεις δημοτικών τελών/δημοτικών φόρων (τετραγωνικά μέτρα εγκατάστασης, συντελεστή χρέωσης, συντελεστή ημερών, αποτέλεσμα κλπ.), τις καταναλώσεις και χρεώσεις ύδρευσης και γενικά κάθε προσωπικής ή άλλης πληροφορίας που υπάρχει διαθέσιμη στους Λογαριασμούς που ο Χρήστης θα υποβάλλει/«ανεβάσει» στην Πλατφόρμα του Ιστότοπου.

3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας; Σκοπός της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία του Χρήστη και τα στοιχεία επικοινωνίας και η οποία (επεξεργασία) βασίζεται στο άρθρο 6 παρ.1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, είναι:

(α) Όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα για Κανονισμούς Λειτουργίας, η ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση του Χρήστη για τη συμμετοχή του στο διάλογο επί των προτάσεων της Εταιρείας για την αναθεώρηση των Κανονισμών Λειτουργίας, είτε/και η διαπίστωση της εκ μέρους του πλήρωσης των κριτηρίων που προβλέπονται στο Νόμο 4982/2022 για τη συμμετοχή του στη διαδικασία Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας για την αναθεώρηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Βιομηχανικών Περιοχών/Επιχειρηματικών Πάρκων/Βιοτεχνικών Πάρκων, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας (άρθρο 6(1)(γ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) .

(β) Όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα για Έκτακτους Προϋπολογισμούς, η ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση του Χρήστη για τη συμμετοχή του στις διαδικασίες Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας για την Έγκριση Έκτακτων Προϋπολογισμών στις Βιομηχανικές Περιοχές/Επιχειρηματικά Πάρκα/Βιοτεχνικά Πάρκα που διαχειρίζεται η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4 των εν ισχύ Κανονισμών Λειτουργίας, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων).

(γ) Όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα για Παροχές Κοινής Ωφέλειας, η ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση του Χρήστη και η χρήση των δεδομένων και πληροφοριών που εκείνος, με τη συναίνεσή του (άρθρο 6(1)(α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), παρέχει για σκοπούς: (i) Παροχής υπηρεσίας στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις μαζικής διαβίβασης των στοιχείων παροχών τους σε αρμόδιους φορείς, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρέωση των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ή μη έγκαιρης ανταπόκρισης των αρμόδιων φορέων σε δικές τους υποχρεώσεις, (ii) Έρευνας και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων από την Εταιρεία υπηρεσιών Διοίκησης και Διαχείρισης των Βιομηχανικών Περιοχών/Επιχειρηματικών Πάρκων/Βιοτεχνικών Πάρκων.


4. Ασφάλεια Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των Δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

5. Γνωστοποίηση σε τρίτους και κατηγορίες αποδεκτών Για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 3, τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι πιθανό, εκτός από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα άτομα, να τεθούν υπόψη εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών που έχουν συμβληθεί με την Εταιρεία προς τους σκοπούς αυτούς ή, κατά περίπτωση, υπόψη άλλων δημοσίων αρχών για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας. Ειδικά τα Προσωπικά Δεδομένα για Παροχές Κοινής Ωφέλειας είναι πιθανό να διαβιβαστούν και σε τρίτους Φορείς (λ.χ. σε αρμόδιους ΟΤΑ, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, αποχέτευσης), για την εξυπηρέτηση και υλοποίηση των αντίστοιχων σκοπών επεξεργασίας τους. Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.


6. Δεδομένα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης Ο Ιστότοπος μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης για την παροχή υπηρεσιών, που ζητούνται από τον Χρήστη, μόνο με την ειδική συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου, η οποία μπορεί πάντα να ανακληθεί. Σε αυτή την περίπτωση η συγκατάθεση θα ζητηθεί μέσω ενός γνωστού ως αναδυόμενου παραθύρου.

 

7. Δικαιώματα Υποκειμένου Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα και την επεξεργασία τους από την Εταιρεία. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς. Παρακαλούμε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα. Η Εταιρεία θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, χρονικό διάστημα που μπορεί να παραταθεί μέχρι, κατ’ ανώτατο όριο, ακόμη δύο (2) μήνες, σε περίπτωση πολυπλοκότητας του αιτήματος ή εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: legal@etvavipe.gr H Εταιρεία μεριμνά για την απρόσκοπτη άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας:
7.1. Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ενημέρωσης Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.
7.2. Το δικαίωμα της πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς και να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά δωρεάν, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ενδέχεται να υπάρξει εύλογη χρέωση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Εταιρείας:

• προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά / επανειλημμένα αιτήματα, ή

• επιπρόσθετα αντίγραφα των ίδιων πληροφοριών.

7.3. Το δικαίωμα της διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε έλεγχο της ακρίβειας ή αλήθειας των Προσωπικών Δεδομένων που υποβάλλονται στον Ιστότοπο, ούτε ευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο για την τυχόν ανακρίβεια ή αναλήθειά τους.

7.4. Το δικαίωμα της διαγραφής / δικαίωμα στη λήθη Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των Προσωπικών σας Δεδομένων, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία.

7.5. Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, να περιορίσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα Προσωπικά σας Δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία.

7.6. Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μάς έχετε παράσχει, να μεταφερθούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω Δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

7.7. Το δικαίωμα εναντίωσης Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ του Κανονισμού (επεξεργασία για λόγους εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας), βάσει της εν λόγω διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

7.8. Το δικαίωμα ανάκλησης Στις περιπτώσεις των Προσωπικών Δεδομένων για Παροχές Κοινής Ωφέλειας και στο μέτρο που η επεξεργασία αυτών βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς τούτο να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν από την ανάκλησή της.

7.9. Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

7.10. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης προς την Εταιρεία με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα», σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της.


8. Χρόνος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων Για κάθε κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία καθορίζει το χρόνο διατήρησής τους σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου για κάθε κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος διατήρησης των Δεδομένων δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση υλοποίησης των αντίστοιχων για κάθε κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων σκοπών.

9. Επικοινωνία με την εποπτική αρχή Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

10. Αναθεωρήσεις της παρούσας Γνωστοποίησης Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Γνωστοποίηση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα και τις νέες εξελίξεις. Οποιαδήποτε ενημέρωση της παρούσας Γνωστοποίησης θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και θα ισχύει από την ανάρτησή της. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 03ΑΔιαθέσιμη Έκταση - Φλώρινα

  • Διαθέσιμη Έκταση 6.800 τ.μ.
  • 10 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 65 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

ΟΤ 31Διαθέσιμη Έκταση - Δράμα

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.902 τ.μ.
  • 8 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 40 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,2